Waar gaat het om?

Een passend taalaanbod voor vmbo-leerlingen waarbij doelgericht werken en maatwerk het uitgangspunt zijn.

Leerlingen die het vmbo afsluiten dienen referentieniveau 2F te beheersen. Maar een deel van de leerlingen (met name in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen) heeft moeite dit te behalen. Zij komen het vmbo binnen met een niveau onder 1F en dienen in vier jaar tijd het vereiste eindniveau 2F te bereiken.

Passende perspectieven

Om vmbo-leerlingen met een achterstand op het gebied van taal en/of rekenen passende perspectieven te bieden en hen een optimale weg te laten afleggen naar niveau 2F heeft SLO leerroutes en lessuggesties ontwikkeld. Hiermee kun je hen een passend onderwijsaanbod bieden en help je leerlingen op weg om het beoogde taal- of rekenniveau te behalen. Doelgericht werken en maatwerk zijn het uitgangspunt.

Formatief evalueren bij Passende Perspectieven taal

Formatief evalueren kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het geeft je inzicht in waar de leerling staat en input voor beslissingen over het lesprogramma voor de middellange en lange termijn. Daarnaast, en net zo belangrijk: het geeft leerlingen inzicht in hun leerdoelen en vorderingen en helpt hen eigenaar te worden van hun eigen leerproces.