Volgend jaar


Vooruitblik op 2020

In 2020 concentreren de werkzaamheden van SLO zich voor een deel op herzieningen van het landelijke curriculum. Leerplanontwikkelaars van SLO ondersteunen op de inhoud, vanuit hun vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling in Nederland en andere landen. Daarnaast verstevigt SLO de verbinding tussen landelijke curriculumkaders en het curriculum op schoolniveau, bijvoorbeeld op het gebied van leerlingparticipatie, lees- en schrijfonderwijs, vakoverstijgende samenhang, formatief toetsen en talentontwikkeling.

Invoering informatica

Afgelopen zomer is het nieuwe examenprogramma informatica ingevoerd voor de leerlingen die op dat moment in het vierde leerjaar havo of vwo zijn toegelaten. In het nieuwe programma zijn 12 keuzethema’s gedefinieerd. Voor deze keuzethema’s zijn onder coördinatie van SLO een uitgebreide lesmodule en bijbehorende lesmaterialen ontwikkeld. Daar wordt ook in 2020 nog hard aan gewerkt. De invoering is een 6-jarig traject. In 2021 behalen de eerste havo-leerlingen hun diploma op basis van het nieuwe examenprogramma. In 2022 de eerste vwo-leerlingen.

SLO vertrekt uit Enschede en gaat verder in Amersfoort

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar in 2019 is het besluit definitief genomen om naar Amersfoort te verhuizen. Daar hebben we vanaf 1 juli 2020 een mooie, goed bereikbare kantoorlocatie direct naast het NS-station. Vanuit Enschede en Utrecht verhuizen we naar een vestiging op één locatie centraal in het land.

Kansengelijkheid in het onderwijs

Schoolsucces zou niet afhankelijk moeten zijn van kenmerken en achtergronden van ouders, maar is dat vaak wel. Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren komt naar voren dat de achtergrond van leerlingen een te grote rol speelt bij schooladviezen, verwachtingen van leraren en het onderwijsaanbod dat leerlingen krijgen. De kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs blijkt zelfs te groeien. In een verkennende literatuurstudie beschreef SLO factoren en trends die waarneembaar waren rond kansengelijkheid in het onderwijs. In 2020 formuleert SLO aanbevelingen en kernboodschappen over wat je als leraar en als school kunt doen om kansengelijkheid te bevorderen en welke mogelijkheden het onderwijsstelsel hiervoor biedt.

Samenhang in het po

Samenhang in je onderwijs aanbrengen. Hoe doe je dat? Die vraag staat centraal sinds de start van dit project in januari 2019. Samen met leerkrachten en schoolleiders onderzoeken we hoe je taal- en rekendoelen kunt verweven binnen wereldoriëntatie. De lesinhoud van wereldoriëntatie biedt namelijk bij uitstek kansen om ook taal- en rekendoelen te realiseren. Dat levert inspirerende lesvoorbeelden en bruikbare handvatten op. In nauwe samenwerking met een netwerk van scholen en leraren ontwikkelt SLO in 2020 een handreiking, goede praktijkvoorbeelden en formats om taal- en rekendoelen te verweven in zaakvakonderwijs. Daarnaast organiseert SLO bijeenkomsten voor onderwijsadviseurs, schoolbesturen, nascholingsdocenten pabo en educatieve uitgeverijen. In de loop van 2020 vullen we de website van SLO met handige en informatieve producten.

10-14 onderwijs

Dat het thema leeft in het onderwijs is duidelijk. Steeds meer scholen starten met 10-14 onderwijs of denken na over andere manieren van een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. SLO krijgt dan ook in toenemende mate vragen van (aanstaande) 10-14 scholen om leerplankundige ondersteuning. In 2020 zal SLO samen met 10-14 partners een vervolg geven aan de begeleiding van 10-14 scholen, en ontwikkelde producten, inzichten en geleerde lessen voor het onderwijsveld beschikbaar maken. Met concrete producten als voorbeeldmatige leerlijnen op schoolniveau en in leerlingentaal. Per vakgebied ontwikkelt SLO video’s waarin te zien is hoe 10-14 scholen werken met leerdoelkaarten. Daarnaast zal SLO de huidige netwerken uitbreiden, landelijke bijeenkomsten organiseren en samenwerken met lerarenopleidingen die starten met trajecten rond 10-14.