Jaaroverzicht 2019


Voorwoord

Een terugblik op het voorgaande jaar is bevreemdend in de huidige tijd. Het nieuwe schooljaar dat in september 2019 begon, is onvergelijkbaar met de onderwijspraktijk in dit voorjaar. Het op grote schaal verzorgen van onderwijs op afstand is niet alleen logistiek en persoonlijk ingrijpend, maar levert ook curriculumvragen op. Welke onderwijsinhoud kun je de leerlingen nog bieden dit jaar, en lukt dat voor alle leerlingen even goed? Het is een plotseling opgedoken vraagstuk waarmee we de scholen en onze onderwijspartners in 2020 willen ondersteunen.

En ondanks dat de actualiteit heel andere dingen vraagt, brengt SLO dit publieke jaaroverzicht uit als verantwoording over het jaar dat achter ons ligt. Wetend dat de kennis en producten die wij vorig jaar met het onderwijsveld ontwikkelden van waarde zijn om het leerplan voor volgend schooljaar te kunnen doordenken.

Curriculumontwikkeling raakt de kern van het onderwijs. Zoals blijkt uit de projecten, activiteiten en publicaties in dit jaaroverzicht staat dit uitgangspunt centraal in het werk van SLO. Veranderingen op scholen en in onderwijssectoren leveren vaak vragen over het curriculum op. Zo werkten wij in 2019 met andere onderwijspartners aan nieuwe uitstroomprofielen voor het vmbo, aan formatieve toetsing die ten gunste van het leerproces komt te staan, en aan verbeteringen in de samenhang binnen én tussen het basis-, voortgezet en vervolgonderwijs.

Veel aandacht ging uit naar de voorbereiding op nieuwe landelijke onderwijsdoelen in Curriculum.nu. En dat is begrijpelijk: de voorgenomen herziening van negen leergebieden in samenhang is een unicum voor het Nederlandse onderwijs. Wanneer dit proces doorgang kan vinden, is afwachten. Maar wanneer het kan, levert SLO graag een bijdrage aan de herijking van die doelen. Uiteraard samen met leraren, scholen en het brede onderwijsveld.

Jindra Divis, algemeen directeur

Sanne Tromp, directeur innovatie