Wat gebeurde er nog meer in 2018?


Ontsluiting curriculumdatabase

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontsluiten van onze curriculumdatabase. Een eerste voorbeeldmatige versie is eind 2018 opgeleverd. Alle wettelijke doelen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs én sets met voorbeeldmatige, richtinggevende uitwerkingen zijn voortaan digitaal beschikbaar in één database: opendata.slo.nl.


Via een API key is het mogelijk om leerdoelen in een eigen applicatie te importeren. Bijvoorbeeld voor de metadatering van eigen leermaterialen en om deze te voorzien van de juiste kenmerken. Of om keuzes te maken in onderwijsdoelen.

Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling

Het National Talent Centre of the Netherlands, een samenwerking van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), CBO Talent Development en de Radboud Universiteit Nijmegen, organiseerde in 2018 de tweedaagse conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling. Het thema was Flow creëren in leren: aandacht voor het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei vanuit een levensloopperspectief. Meer dan 1000 deelnemers hebben genoten en geleerd van de keynotes van Michael Piechowski en Nicholas Colangelo, van ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden. Het programma bood daarnaast dagelijks twee rondes met 15 parallelle workshops en lezingen die aansloten op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Met sprekers uit de US, Duitsland, België en Nederland bood deze jaarlijkse conferentie over begaafdheid volop inspiratie en nieuwe inzichten, vanuit een breed perspectief, zowel nationaal als internationaal.

Tijdschrift Taal naar Van Gorcum

Tijdschrift Taal is ontstaan vanuit een samenwerkingsproject tussen LOPON², EDventure en SLO. Het tijdschrift is bestemd voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs. Tot 2018 werd het tijdschrift door SLO uitgegeven en verspreid. In 2018 zijn we tot een samenwerking gekomen met Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en hebben we in deze uitgever een enthousiaste partner gevonden. Tijdschrift Taal wordt sindsdien uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en gemaakt door een onafhankelijke redactie bestaande uit leden van

LOPON2, EDventure en SLO. Het tijdschrift verschijnt twee keer per schooljaar.

Webinar leerroutes taal en rekenen

In elke klas zitten leerlingen die moeite hebben met taal en rekenen en daarom de fundamentele doelen van het referentiekader niet halen. Om leerlingen te ondersteunen met een passend taal- en rekenonderwijsaanbod heeft SLO de afgelopen jaren leerroutes ontwikkeld voor drie onderwijssectoren: po/s(b)o, praktijkonderwijs en vmbo bb/kb. De grote vraag van scholen naar de materialen en toelichting erop was voor ons aanleiding om een webinar te maken over de leerroutes taal en rekenen:

  • Welk probleem lossen ze op?
  • Hoe zet je ze in?
  • Wat zijn de ervaringen in de praktijk?

Projectleider Annette van der Laan, grondlegger Nina Boswinkel, docent praktijkonderwijs

Marieke Brouns en onderwijsadviseur Tiddo Ekens nemen de kijkers in zestig minuten mee

in de wereld van de leerroutes taal en rekenen en beantwoorden de bovenstaande vragen.

Conferentie formatief toetsen

Eind 2018 heeft SLO in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit een conferentie over formatief toetsen georganiseerd. Vanuit twee grootschalige onderzoeksprojecten (uitgevoerd door de verschillende universiteiten en SLO) werden nieuwe inzichten gepresenteerd. Maar liefst 250 docenten, lerarenopleiders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs bezochten de bijeenkomst en namen deel aan de gastlezing van Margaret Heritage. In haar lezing Formative Assessment: Making It Happen in the Classroom vertelde ze hoe je formatief toetsen het meest effectief kan inzetten in je klas en school. Vervolgens gingen de deelenemers aan de slag met de instrumenten, handvatten en opbrengsten uit de projecten.

Curriculumwaaier ook digitaal

De curriculumwaaier is een tool die je kan helpen nauwkeuriger aan te geven wat een curriculum is, hoe je een curriculum ontwikkelt en wie er betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. Ook andersom biedt de waaier uitkomst: als iemand anders vertelt over curriculumontwikkeling kan de tool helpen om te begrijpen wat de ander bedoelt. In 2018 is de curriculumwaaier in digitale vorm verschenen inclusief handige werkvormen.

Promotieonderzoek De stem van de leerling

Hoe kun je leerlingen betrekken bij leerplanontwikkeling? Wat is de waarde daarvan, draagt het bij aan democratische kwaliteiten en burgerschapsvorming van de leerlingen, en vergroot het de relevantie van het curriculum? Voor zijn promotieonderzoek onderzocht SLO'er Jeroen Bron deze vragen aan de hand van literatuurstudies en empirisch onderzoek. Hij ontwikkelde een methode voor leerplanonderhandeling en voerde deze uit met behulp van zes casestudies, uitgevoerd in de onderbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Eind november

verdedigde Jeroen zijn proefschrift Student voice in curriculum development, Explorations of curriculum negotiation in secondary education classrooms succesvol aan de Universiteit voor Humanistiek.