Vooruitblik op 2019


In 2019 concentreren de werkzaamheden van SLO zich voor een deel op curriculum.nu en de daarbinnen benoemde leergebieden. Leerplanontwikkelaars van SLO ondersteunen het ontwikkelproces op de inhoud, vanuit hun vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling in Nederland en andere landen. Daarnaast draagt SLO bij aan het proces door dilemma’s te belichten die over de volle breedte van het curriculum spelen bij de formulering van kerndoelen en eindtermen.

Digitalisering curriculum

Linked-data technologie biedt mogelijkheden om gegevens te koppelen, en bijvoorbeeld gemakkelijker maatwerk te bieden aan leerlingen. Het kan leraren ontlasten en leerlingen bewuster met hun eigen leerproces om laten gaan. In proefprojecten werkt SLO met Kennisnet en andere partners om onderwijsdoelen vanuit onze database te koppelen aan lesmethoden, examenvragen en syllabi van het examenprogramma. Leraren krijgen zo meer grip op de leerprocessen en kunnen vrijer met een methode omgaan. Deze doelen worden onder andere ontsloten via de website Leerplan in beeld. Deze website zal in 2019 volledig worden vernieuwd.

Ondersteuning invoering Informatica

Het nieuwe examenprogramma informatica wordt per 1 augustus 2019 in havo/vwo ingevoerd. SLO werkt aan de concretisering van het nieuwe examenprogramma informatica, ter facilitering van een goede landelijke invoering ervan. Om deze invoering tot een succes te kunnen maken werkt SLO met docentontwikkelteams aan professionaliseringsmodulen voor informaticadocenten en lesmaterialen voor de keuzethema's. Daarnaast zal ook onderzoek verricht worden naar kritische succesfactoren van de invoering van het examenprogramma.

Samenhang in het po

Het is bekend dat veel scholen onderwijs in samenhang willen aanbieden maar het moeilijk vinden om dit doelgericht in te richten en om leerplankundige keuzes te maken. Doel van dit project is om kleine, efficiënte en effectieve methodieken te ontwikkelen (of bestaande goede voorbeelden aan te passen) die leerkrachten gemakkelijk in hun lespraktijk kunnen toepassen. In 2019 start SLO met een behoefteanalyse bij scholen die al gericht werken aan samenhang én scholen die hiermee willen beginnen: wat hebben leerkrachten nodig om bewust, doelgericht, gemakkelijk, zonder belemmeringen en met plezier samenhang vorm te geven.

Vernieuwing ERK

Het ERK is voor de meeste talendocenten in Nederland en in Europa een bekend begrip: een bruikbaar kader dat in de klas wordt ingezet om vorm te geven aan het talenonderwijs.

Een geactualiseerde versie verscheen in 2018, de zogenaamde Companion Volume. Bij de herziening van de talencurricula in het kader van Curriculum.nu is de Companion Volume als basis gebruikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Wat kan de toegevoegde waarde van de Companion Volume zijn in het onderwijs? Dat wil SLO in 2019 graag onderzoeken in een verkenningstraject met een groep lerarenopleiders en leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Modelmatig werken

SLO heeft in 2018 het auteursrecht overgenomen van de ´Handreiking Modelleren´ ontwikkeld door o.a. Chris van Weert en Andre Heck van de UvA. Deze handreiking bevat veel algemene informatie over modelmatig denken en werken, maar is in zijn voorbeelden en doelgroep vooral gericht op natuurkunde in de bovenbouw van het vwo. Omdat modelmatig denken in veel meer vakken en sectoren aan de orde komt of zou moeten komen en de handreiking hier ook al veel aanknopingspunten voor biedt, wil SLO de handreiking uitbreiden naar meer doelgroepen. We kiezen hier in eerste instantie wiskunde en economie als pilot omdat bij deze vakken modelmatig denken al een rol van betekenis speelt in het onderwijs. Als dit succesvol is kan er in de toekomst mogelijk worden uitgebreid naar andere vakken.

Havo-hbo schakelpunt

Dit project dient om zowel het havo-profiel als vooropleiding van het hbo te versterken, als om de aansluiting met het hbo en daarmee de kans op studiesucces in het hbo te verbeteren. Het project staat nadrukkelijk in het teken van curriculum ontwikkeling op school, vanuit de vraag: waar zit de ruimte om als school eigen keuzes te maken in de uitvoering van het curriculum? En hoe doen we dat dan op school? In 2018 is de problematiek van de aansluiting havo-hbo verkend en zijn schoolinitiatieven om deze aansluiting te verbeteren in kaart gebracht. In 2019 worden inspirerende aansluitings voorbeelden toegevoegd en beschreven om de implementatie van deze goede voorbeelden te verbeteren.

Tweetalig primair onderwijs (tpo) Engels

In de afgelopen periode is er door een aantal pilotscholen gewerkt met het (concept) leerplan tpo. In 2019 kunnen de leerlijnen tpo worden geëvalueerd. Er zal dan ook gestart worden met enkele schoolbezoeken om zicht te krijgen op het gebruik van de doelen voor tweetalig onderwijs in de schoolpraktijk tot en met groep 8. De uitkomsten van deze bezoeken zullen besproken worden met de tpo-coördinatoren tijdens de landelijke bijeenkomsten. Op basis van de uitkomsten en gesprekken met ook Nuffic en de stuurgroep tpo worden de doelen bijgesteld. SLO zal de bijeenkomsten van de tpo-coördinatoren inhoudelijk ondersteunen. Verder zal SLO ook workshops/presentaties verzorgen rondom het leerplan tpo.