2018 was voor SLO een levendig en druk jaar. Inhoudelijk is door veel collega’s bijgedragen aan Curriculum.nu, het traject waarin wordt gewerkt aan de herziening van de landelijke onderwijsdoelen. In de ondersteuning van de ontwikkelteams van leraren en schoolleiders kunnen onze leerplanontwikkelaars doen waar ze goed in zijn, namelijk het verbinden van hun curriculumdeskundigheid met het onderwijs zoals dat vorm krijgt in de school.

Het traject laat bij uitstek zien dat curriculumontwikkeling geen geïsoleerde deskundigheid is, maar vorm krijgt door maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen aan wetenschappelijke bevindingen en de praktijk van de leraar. Curriculumontwikkeling dient één belangrijk doel: het ondersteunen van de kwaliteit van de onderwijspraktijk. Zoals ook blijkt uit de projecten, activiteiten en publicaties in dit jaaroverzicht, staat dit uitgangspunt centraal in het werk van SLO.


Om goed voorbereid te zijn op de komende herziening van de landelijke onderwijsdoelen, en te kunnen voldoen aan de vraag die de overheid en het onderwijs aan SLO stellen, is intern een reorganisatie doorgevoerd. Het doel ervan was om onze vakinhoudelijke expertise zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op de leergebieden die in ontwikkeling zijn. Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze die beter aansluit bij de huidige vraag op het gebied van het landelijke curriculum, namelijk om in cocreatie met leraren en scholen te werken aan de actualisatie van het curriculum. SLO ziet met vertrouwen uit naar de resultaten die de ontwikkelteams in 2019 gaan opleveren, om in de komende jaren te kunnen bijdragen aan de wettelijke verankering ervan in kerndoelen en eindtermen.


Jindra Divis, algemeen directeur

Sanne Tromp, directeur innovatie