Financiering SLO-projecten 2018


Projectsubsidie

Bij projectsubsidie gaat het om uiteenlopende activiteiten waarvoor de opdrachtgever aanvullende financiering beschikbaar stelt. Vaak zijn dit activiteiten die met andere partijen worden uitgevoerd en waarbij de middelen worden ingezet om derden bij de activiteiten te betrekken. Het gaat dan meestal om leraren of externe deskundigen. Te denken valt aan de Alliantie Burgerschap, Formatief toetsen vo en vernieuwing examenprogramma’s beroepsgerichte vakken.

Instellingssubsidie

Met deze financiering ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen invulling kunnen geven aan hun onderwijsprogramma. De ontvangen instellingssubsidie 2018 is benut voor:


Curriculum van de toekomst

Tot dit onderdeel behoren activiteiten die zijn afgestemd op de ontwikkelingen rond Curriculum.nu. Zo heeft SLO geparticipeerd binnen de ontwikkelteams Curriculum.nu. Daarnaast vallen hieronder projecten die direct ondersteunend zijn aan de integrale ontwikkeling van landelijke leerplankaders, zoals 21e-eeuwse vaardigheden, en de Verkenning overladenheid, samenhang en toetsing. Ook is gewerkt aan activiteiten gericht op effectieve curriculumontwikkeling op schoolniveau.


Curriculumonderhoud en -implementatie

Hieronder vallen projecten met een meer continu karakter, waaronder: ondersteuning invoering nieuwe examenprogramma’s, bijdrage aan syllabuscommissies en schoolexamens en de pilots vmbo techniek & toepassing.


Curriculumonderzoek, kennis & advies

Curriculumactiviteiten bij SLO worden wetenschappelijk ondersteund met als uitgangspunt ‘geen ontwikkeling en implementatie zonder analyse, evaluatie en monitoring’. Daarom wordt systematisch geïnvesteerd in generieke en vakspecifieke trendanalyses, in de leermiddelenmonitor, in leerplanevaluatie en internationale oriëntatie. Ook de adviesfunctie van SLO is hier ondergebracht.


Aanvullende leerplanactiviteiten

Het gaat hierbij om meer algemene zaken als Olympiades en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

Medewerkers / fte gemiddeld 2018

102 medewerkers / 84,7 fte


Externe deskundigen

189 externe deskundigen op projectbasis