/

Een greep uit ons aanbod

SLO-medewerkers dragen ieder jaar bij aan onderwijsthema’s door middel van publicaties, e-zines, en artikelen en specials voor onderwijsvakbladen.


Publicaties

De publicaties worden uitgegeven door SLO en zijn gratis te downloaden op www.slo.nl.

/

Overladenheid bètavakken

Een paar jaar na de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken blijken behoorlijk wat ambities van de vernieuwingsprojecten vervuld te zijn. Maar met één ambitie is het niet zo goed gelukt: veel docenten biologie, natuur- en scheikunde vinden de examenprogramma's nog steeds te vol. SLO wilde preciezer weten waar de overladenheid in zit en hoe die te voorkomen of te bestrijden is. Daarvoor heeft SLO voor deze drie bètavakken onderzoek gedaan met per vak twee deelstudies: een analyse van enkele veelgebruikte methodes en een gesprek met een lerarenpanel. In de publicatie Overladenheid bètavakken lees je de uitkomsten van dit onderzoek.

/

Taal en rekenen in profielvakken

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. Deze lessuggesties voor taal en rekenen laten zien hoe beide leergebieden in samenhang met profielvakken in leerjaar 3 en 4 van het vmbo-bb/kb aangeboden kunnen worden. Docenten kunnen ze gebruiken om de doelen uit Passende perspectieven te vertalen naar hun lespraktijk. De lessuggesties sluiten aan bij de in het project al eerder geformuleerde leerroutes voor het vmbo.

/

Scenario's voor het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs

Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs nemen graag aanbod af van culturele instellingen. Met hun leerlingen bezoeken ze musea of culturele plekken en ze gebruiken (digitaal) lesaanbod van de instellingen op verschillende manieren in hun lessen. Ontwikkelaars en aanbieders van cultureel lesmateriaal willen graag dat het onderwijs hun materialen gebruikt. Maar hoe kunnen zij hun aanbod zo goed mogelijk laten aansluiting bij de doelen van de verschillende vakken en/of leergebieden? De zes scenario’s in deze handreiking schetsen de mogelijke rollen van de leraar als gebruiker van cultureel erfgoed. Elk scenario helpt de aanbieders van cultureel erfgoed om met de leraar in gesprek te gaan over de beste manier waarop hun aanbod aan kan sluiten bij de vraag van de scholen.

/

Mens en maatschappij in basisonderwijs

Als samenleving willen we graag weten wat leerlingen in Nederland leren op school. Daarom worden al sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoekers kijken hierbij naar de beschreven onderwijsdoelen, het onderwijsaanbod en de onderwijsopbrengsten. De uitkomsten van de peilingsonderzoeken geven een landelijk beeld van wat kinderen leren op school en ze vertellen ook hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen. Aan de basis van de peiling ontwikkelt SLO een domeinbeschrijving voor het betreffende leergebied, in dit geval Mens en maatschappij. Dat leergebied bestaat als zodanig nog niet. Daarom loopt deze beschrijving vooruit op nog te ontwikkelen kerndoelen en volgt hij de structuur van de voorstellen van Curriculum.nu uit 2019.


E-zines

Al onze magazines vind je op magazines.slo.nl.

/

Werken aan financiële geletterdheid

Aandacht voor financiële geletterdheid thuis en op school is belangrijk. Het in balans houden van inkomsten en uitgaven; leren omgaan met (digitale) verleidingen; voorkomen dat je in de schulden komt. Hoe kun je jouw leerlingen voorbereiden op financiële zelfredzaamheid? Daarover lees je in dit e-zine.

/

Formatief evalueren bij taal in vmbo-bb/kb

In dit e-zine maak je kennis met de principes van formatieve evaluatie en lees je hoe formatief evalueren in verband gebracht kan worden met taalleerroutes en lessuggesties van Passende perspectieven. Denk aan Doelgericht werken en maatwerk, Inzicht in waar de leerling staat en Docenten en leerlingen geven het leren samen vorm.


Specials

/

Ruimte voor eigen curriculumkeuzes Didactief

Leerlingen hebben uiteenlopende interesses. Hierbij aansluiten is goed voor hun motivatie. Ze voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun leerproces. Dit vraagt om een breed onderwijsaanbod op school, waaruit leerlingen kunnen kiezen. Daar ligt een belangrijke taak voor de school. Wat ga je doen en wat ga je laten? In deze SLO-special voor Didactief laten scholen in primair onderwijs en voortgezet onderwijs zien welke afwegingen ze maken in hun curriculum.

/

Formatief evalueren: werken aan groei Van Twaalf tot Achttien

Dit bewaarnummer staat vol met kennis over en praktijken van formatief evalueren. Leraren, schoolleiders en experts van de leernetwerken Formatief evalueren bundelden theorieën, praktijkvoorbeelden, instrumenten en hulpmiddelen om jou als leraar en schoolleider handvatten te geven om werk te maken van formatief evalueren.

Nog meer leesplezier?