Financiering

SLO wordt voor haar werkzaamheden gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Met deze financiering ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen invulling kunnen geven aan hun onderwijsprogramma.

Instellingssubsidie

De ontvangen instellingssubsidie 2020 is benut voor een viertal blokken:

Traject landelijke curriculumherziening In dit blok vallen activiteiten voor de herziening van het curriculum po en vo onderbouw, vo bovenbouw en voor inhoudelijke ondersteuning en kennisdeling. Door het proces van de politieke besluitvorming lag de focus op adviseren over en voorbereiden op mogelijke activiteiten in 2021. Curriculumonderhoud Hieronder vallen een aantal vak- of leergebiedspecifieke projecten, waaronder: Ondersteuning invoering informatica, Sterk beroepsonderwijs, Nederlands curriculumonderhoud en de Pilots vmbo techniek & toepassing.

Curriculumonderzoek en kennisontsluiting Curriculumactiviteiten bij SLO worden wetenschappelijk ondersteund met als uitgangspunt ‘geen ontwikkeling en implementatie zonder analyse, evaluatie en monitoring’. Daarom wordt geïnvesteerd in generieke en vakspecifieke trendanalyses, in leerplanevaluatie en internationale oriëntatie. Aanvullende leerplanactiviteiten Het gaat hierbij om meer algemene zaken als olympiades, digitalisering van het curriculum en bijdragen aan syllabuscommissies en schoolexamens.

Projectsubsidie

Bij de projectsubsidie gaat het om uiteenlopende activiteiten waarvoor de opdrachtgever aanvullende financiering beschikbaar stelt. Vaak zijn dit activiteiten die met andere partijen worden uitgevoerd en waarbij de middelen worden ingezet om derden bij de activiteiten te betrekken. Het gaat dan meestal om leraren of externe deskundigen. Te denken valt aan Professionalisering en leernetwerken formatief toetsen vo, het Informatiepunt onderwijs & talentontwikkeling en Leerplankundige ondersteuning digitalisering erfgoed voor het onderwijs.

Medewerkers

  • 99 medewerkers
  • 84,3 fte
  • 81 externe deskundigen op projectbasis